Energy5 / Oświadczenie administratora danych – wykonanie obowiązku informacyjnego
Oświadczenie administratora danych – wykonanie obowiązku informacyjnego

Oświadczenie administratora danych – wykonanie obowiązku informacyjnego

Niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energy 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z nami pod adresem: ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin lub na adres e-mail iod@energy5.pl  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. zawarcia z Panią/Panem umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą i prowadzenia komunikacji z tym związanej,
  2. wykonania umowy zawartej z Panią/Panem,
  3. dokonywania prawidłowych rozliczeń związanych z zawartą umową, zarówno z Panią/Panem jak i z organami skarbowymi,
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
  5. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 4. Podstawą przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt. 3 powyżej są: wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wymieniony w pkt. 3 powyżej.  
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy związane z prowadzoną działalnością, w szczególności umowy o świadczenie usług przewozowych, umowy o świadczenie  usług serwisowych, usług księgowych i płacowych, usług informatycznych, usług administracyjno–biurowych, usług kontroli dostaw, usług lokalizacji pojazdów, usług szkoleniowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem, a administratorem danych, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 7. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej.
 8. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.  
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zawarcia umowy, zaś w przypadku realizacji umowy przez okres równy terminowi przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy tj. maksymalnie przez 10 lat.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celach marketingowych, o ile wyraziła Pani/Pan na to zgodę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na cele marketingowe jest całkowicie dobrowolne. W przypadku takim, podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przetwarzanie danych do celów marketingowych będzie wykonywane przez okres świadczenia usług przez administratora, o ile wcześniej nie cofnie Pani/Pan udzielonej zgody w tym zakresie.
 11. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Do góry