Energy5 / Prohlášení správce údajů – splnění informační povinnosti
Prohlášení správce údajů  – splnění informační povinnosti

Prohlášení správce údajů – splnění informační povinnosti

Tímto Vám oznamujeme, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Všechny podrobnosti jsou popsány níže.

Podle čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) Vám sdělujeme, že:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Energy5 Sp. z o. o. se sídlem v Gostyninu.

V případě jakýchkoliv pochybností souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů nás laskavě kontaktujte na adrese: ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin nebo na e-mailové adrese iod@energy5.pl 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro:

uzavření smlouvy na základě Vašeho zájmu o naši nabídku a následné komunikace,

plnění uzavřené smlouvy,

správné vyúčtování smluv, a to jak s Vámi, tak s daňovými úřady,

případné určení, šetření nebo obhajobu před případnými nároky, což je náš oprávněný zájem,

archivační (důkazní) účely za účelem ochrany informací v případě právní potřeby prokázání skutečností, což je náš oprávněný zájem.

Základem pro zpracování údajů pro účely uvedené v bodě. 3 jsou: plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR), právně odůvodněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) uvedený v bodu 3 výše. 

Příjemci Vašich osobních údajů mohou být naši pověření zaměstnanci a subjekty, s nimiž správce uzavřel smlouvy v souvislosti se svou činností, zejména smlouvy o poskytování dopravních služeb, smlouvy o poskytování servisu, účetních a mzdových služeb, IT služeb, administrativních a kancelářských služeb, služeb kontroly dodávek, služeb lokalizace vozidel a vzdělávacích služeb.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů a důsledkem neposkytnutí údajů je nemožnost uzavření smlouvy.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo Evropskou unii.

Vaše údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování, včetně profilování. 

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k uzavření smlouvy a v případě plnění smlouvy po dobu rovnající se promlčecí době nároků vyplývajících z této smlouvy, tj. maximálně po dobu 10 let.

Vaše údaje budou zpracovávány rovněž pro marketingové účely, pokud jste k tomu dal/a souhlas. Váš souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely je zcela dobrovolný. V tom případě je základem zpracování Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), který můžete kdykoli odvolat, což nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním. Údaje pro marketingové účely budou zpracovávány po dobu trvání služeb poskytovaných správcem, pokud svůj souhlas v tomto ohledu předem neodvoláte.

Máte právo požadovat od správce přístup k obsahu svých osobních údajů, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu (předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud zpracování Vašich údajů může porušovat právní předpisy. Pokud je zpracování údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Do góry