Energy5 / STUDIE A CERTIFIKÁTY

STUDIE A CERTIFIKÁTY

Jediné konstrukce na polském trhu s certifikované národním technickým posouzením

Jediné konstrukce na polském trhu s certifikované národním technickým posouzením

Národní technické posouzení opravňuje společnost k:

 •  vydávání národních prohlášení o vlastnostech montážní sestavy,
 •  označování výrobku stavební značkou B.

Majitelé našich konstrukcí získávají nejlepší bezpečnostní záruku na trhu a potvrzení nejširšího rozsahu technických vlastností překračujících vlastnosti uvedené v normě PN-EN 1090-1.

K technickým vlastnostem, které nelze uvádět na základě normy EN 1090-1, ale které mají zásadní význam pro bezpečné a dlouhodobé užívání, patří následující:

 •  pevnostní zkoušky spojů,
 • zkoušky zatížení fotovoltaických panelů společně s konstrukcí z hlediska účinku větru a sněhu,
 • síly přenášené středovými a koncovými svorkami,
 • odolnost sestavy proti nárazu měkkého – těžkého tělesa nebo nárazu tvrdého – lehkého tělesa,
 • odolnost proti vrženým kamenům.

Tyto technické vlastnosti hrají mimořádně důležitou roli pro bezpečné používání výrobku a jeho životnost z hlediska stability upevnění nebo pokusů o poškození konstrukce.

 

Výhody národního technického posouzení

Výhody národního technického posouzení

Národní technické posouzení je jedním z typů tzv. referenčních dokumentů, které umožňují uvedení stavebního výrobku na trh. Referenčními dokumenty jsou normy (harmonizované a polské normy výrobků) a rovněž technická posouzení (národní a evropská). Před uvedením konstrukcí na trh je výrobce povinen stanovit typ výrobku a užitkové vlastnosti základních charakteristik výrobku, které mají vliv na splnění základních požadavků u staveb, v nichž bude výrobek použit.

Konstrukce Energy5 splňují normu EN 1090

Konstrukce Energy5 splňují normu EN 1090

Jsme certifikováni podle norem EN 1090-1, EN 1090-2 EN 1090-3, které potvrzují, že dodržujeme právní předpisy EU. Zákazník má jistotu, že společnost má požadovaný systém tovární kontroly výroby a certifikaci výrobků (CE).agany system Zakładowej Kontroli Produkcji oraz certyfikację wyrobów (CE).

Splnění požadavků norem ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015

Splnění požadavků norem ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015

Společnost Energy5 úspěšně zavedla:

 •  Systém řízení kvality podle ISO:9001:2015,
 • Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001:2018,
 • Systém environmentálního řízení podle normy ISO 14001:2015

Udělené certifikáty jsou důkazem, že společnost Energy5 dodržuje standardy kvality, zavázala se vytvářet bezpečná pracoviště a zodpovědně přistupuje k ochraně životní prostředí.

Zajistěte plnění zákonných požadavků

Zajistěte plnění zákonných požadavků

Zkontrolujte, zda jsou konstrukce testovány jako sestavy

Upozorňujeme, že není povoleno sestavovat dílčí konstrukce z několika montážních prvků zakoupených od různých dodavatelů, které nebyly společně testovány, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se „stavebním výrobkem“ rozumí jakýkoli výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby. „Sestava“ znamená stavební výrobek uvedený na trh jedním výrobcem sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba pro zabudování do stavby sestavit. To znamená, že sestavení nosné konstrukce z několika komponentů zakoupených od různých dodavatelů, které nebyly společně testovány, je nepřípustné. Společnost Energy5 při výrobě sestav pro upevnění fotovoltaických modulů testuje všechny montážní prvky, provádí zkouškami nosnosti při normativním zatížení větrem a sněhem a zkoušky odolnosti sestavy proti korozi.

Čtěte více

Zkoušky TYPU

Získání technického posouzení zahrnovalo řadu tzv. testů TYPU, které prováděl Ústav stavební techniky. Zkoušky potvrzují technické vlastnosti výrobků z hlediska:

 •  klasifikace výrobků z hlediska tvaru a rozměrů podle normy PN-EN 755 9:2010,
 • klasifikace hliníkových profilů z hlediska odolnosti podle normy PN-EN 1999-1-1:2011 (v tomto ohledu splňují třídu B – bez ochranného povlaku, což znamená, že je lze používat v prostředí s korozní třídou C1, C2 a C3 podle normy PN-EN ISO 12944-2:2001),
 • pevnosti spojení,
 • zatížení fotovoltaických panelů spolu s nosnou konstrukcí,
 • odolnosti systémů na ploché střeše v aerodynamickém tunelu,
 • korozní agresivity systémů v solných a sirných komorách,
 • odolnosti systémů Aero S a Aero EW přilepených k membránové krytině.

Korozní zkoušky ocelí používaných pro fotovoltaické konstrukce vykonávané v solné komoře