Energy5 / Badania i certyfikaty

Badania i certyfikaty

Jedyne konstrukcje na polskim rynku certyfikowane Krajową Oceną Techniczną

Jedyne konstrukcje na polskim rynku certyfikowane Krajową Oceną Techniczną

Krajowa Ocena Techniczna upoważnia firmę do:

 • sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych zestawu mocowań,
 • znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Odbiorcy naszych konstrukcji zyskują najlepszą na rynku gwarancję bezpieczeństwa oraz potwierdzenie najszerszego zakresu cech technicznych, wykraczających poza cechy deklarowane na podstawie normy PN-EN 1090-1.

Do cech technicznych, których nie można zadeklarować na podstawie normy PN-EN 1090-1, a które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości użytkowania, należy zaliczyć:

 • badania wytrzymałościowe połączeń,
 • badania obciążenia paneli PV wraz z konstrukcją w zakresie oddziaływania wiatru i śniegu,
 • siły, jakie przenoszą klemy montażowe środkowe i końcowe,
 • odporność zestawu na uderzenie ciałem miękkim – ciężkim lub twardym – lekkim,
 • odporność na uderzenie kamieniami.

Wskazane cechy techniczne odgrywają niezwykle ważną rolę w bezpieczeństwie użytkowania wyrobu i jego trwałości, biorąc pod uwagę stabilność zamocowania czy próbę zniszczenia konstrukcji.

 

Przewaga Krajowej Oceny Technicznej

Przewaga Krajowej Oceny Technicznej

Krajowa Ocena Techniczna stanowi jeden z rodzajów tzw. dokumentów odniesienia, pozwalających na wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu. Dokumentami odniesienia są bowiem normy (zharmonizowane oraz Polskie Normy wyrobu), a także Oceny Techniczne (Krajowe oraz Europejskie). Producent przed wprowadzeniem konstrukcji do obrotu zobowiązany jest określić typ wyrobu i właściwości użytkowe zasadniczych charakterystyk wyrobu, które mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których będą stosowane.

KOT może być wydana wyłącznie dla wyrobu nieobjętego (lub nie w pełni objętego) normą zharmonizowaną oraz Polską Normą wyrobu, a należącego do grup wyrobów z zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). Z zapisów zawartych ww. rozporządzeniu wynika, że KOT, jak również ETA  (Europejska Ocena Techniczna), mogą być wydane w sytuacjach, gdy:  brak jest normy / gdy w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki danego wyrobu (cechy wyrobu, którą producent będzie deklarował w odpowiedniej deklaracji właściwości użytkowych) metoda oceny przewidziana w normie nie jest właściwa / gdy norma nie przewiduje żadnej metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki danego wyrobu.Oznacza to m.in., że producent, który chce deklarować właściwości użytkowe wyrobu wykraczające poza zakres danej normy (np. PN-EN 1090-1), musi uzyskać odpowiednią (Europejską albo Krajową) Ocenę Techniczną, żeby wprowadzać wyrób do obrotu. Ocena Techniczna jest dokumentem wydawanym na wniosek producenta, jednak w przypadku jego braku dla wyrobu nieobjętego (albo nie w pełni objętego) zakresem normy, KOT jest jedynym dokumentem pozwalającym na wprowadzenie wyrobu do obrotu na polskim lub europejskim rynku. Dużo szerszy wachlarz właściwości użytkowych niż np. na normę PN-EN 1090-1, można zadeklarować wyłącznie na podstawie Europejskiej lub Krajowej Oceny Technicznej. Do cech technicznych, których nie można zadeklarować na podstawie normy PN-EN 1090-1, a które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i trwałości użytkowania, należy zaliczyć: badania wytrzymałościowe połączeń, badania obciążenia paneli PV wraz z konstrukcją w zakresie oddziaływania wiatru i śniegu, siły, jakie przenoszą klemy montażowe środkowe i końcowe, odporność zestawu na uderzenie ciałem miękkim – ciężkim lub twardym – lekkim czy odporność na uderzenie kamieniami. Wskazane cechy techniczne odgrywają niezwykle ważną rolę w bezpieczeństwie użytkowania wyrobu i jego trwałości, biorąc pod uwagę stabilność zamocowania czy próbę zniszczenia konstrukcji.

Czytaj więcej

Konstrukcje Energy5 są zgodne z normą EN 1090

Konstrukcje Energy5 są zgodne z normą EN 1090

Posiadamy certyfikaty, potwierdzające spełnienie norm EN 1090-1, EN 1090-2 EN 1090-3, które poświadczają, że działamy zgodnie z prawem przepisami UE. Dla Klienta stanowi to zapewnienie, że firma posiada wymagany system Zakładowej Kontroli Produkcji oraz certyfikację wyrobów (CE).

Spełnienie wymogów norm ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015

Spełnienie wymogów norm ISO 9001:2015, 45001:2018, 14001:2015

Spółka Energy5 pomyślnie wdrożyła:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO:9001:2015,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnie z normą ISO 45001:2018,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015

Otrzymane przez Energy5 certyfikaty stanowią poświadczenie spełnienia standardów jakościowych, zaangażowania w tworzenie bezpiecznych miejsc pracy i dbałości o środowisko naturalne.

Zadbaj o spełnienie wymogów prawnych

Zadbaj o spełnienie wymogów prawnych

Sprawdź, czy konstrukcje są przebadane jako zestaw

Pamiętaj, że składanie podkonstrukcji z kilku elementów mocujących, zakupionych od różnych dostawców, nieprzebadanych łącznie, jest niedopuszczalne, co wynika z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. „Zestaw” oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych – budynki i budowle. Oznacza to, że składanie podkonstrukcji z kilku elementów, zakupionych od różnych dostawców, nieprzebadanych łącznie, jest niedopuszczalne. Energy5 tworzy zestawy mocowań modułów fotowoltaicznych, dokonując badań wszystkich elementów mocujących, prób nośności od obciążeń normatywnych wywołanych wiatrem i śniegiem oraz prób trwałości korozyjnej zestawu.

Czytaj więcej

Badania TYPU

Uzyskanie Oceny Technicznej wiązało się wykonaniem szeregu tzw. badań TYPU, przeprowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej. Badania potwierdzają cechy techniczne wyrobów w zakresie:

 • klasyfikacji wyrobów pod kątem kształtu, wymiarów na zgodność z normą PN-EN 755 9:2010,
 • klasyfikacji kształtowników aluminiowych pod kątem trwałości wg normy PN-EN 1999-1-1:2011 (w tym zakresie spełniają klasę B – bez powłoki ochronnej, co oznacza, że mogą być stosowane w środowiskach o klasie korozyjnej C1, C2 i C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001),
 • wytrzymałości połączeń,
 • obciążenia paneli PV wraz z konstrukcją nośną,
 • wytrzymałości systemów na dachu płaskim w tunelu aerodynamicznym,
 • korozyjności systemów w komorach solnych i siarkowych,
 • wytrzymałości systemów Aero S i Aero EW, klejonych do pokrycia membraną.

Testy korozyjne w komorze solnej stali stosowanych do konstrukcji PV

Do góry