Energy5 / Aktualności / Energy5 – prekursor badań konstrukcji w zakresie korozyjności
Energy5 – prekursor badań konstrukcji w zakresie korozyjności

Energy5 – prekursor badań konstrukcji w zakresie korozyjności

Konstrukcje fotowoltaiczne są bezpośrednio narażone na czynniki atmosferyczne – z tego względu muszą być odporne na obciążenie wiatrem oraz śniegiem i, co ważne, muszą spełniać odpowiednie normy w zakresie odporności korozyjnej.

Artykuł ma na celu przybliżyć uczestnikom inwestycji fotowoltaicznych tematykę związaną z wymogami, jakim powinny odpowiadać podkonstrukcje naziemne w zakresie trwałości korozyjnej.

Zagadnienie to  jest bardzo często bagatelizowane podczas wykonywania projektów instalacji lub samej realizacji. Często zdarza się tak, że producenci podkonstrukcji nie posiadając własnych badań dla całych zestawów wyrobów (sprefabrykowana konstrukcja, łączniki, panele PV) posługują się materiałami marketingowymi dostawców półproduktów, które są wykorzystywane do produkcji konstrukcji fotowoltaicznych.

Dla zapewnienia wieloletniej trwałości korozyjnej systemu fotowoltaicznego istotne jest zastosowanie materiału wsadowego – stali o wysokiej wytrzymałości, jednakże bardzo ważne są również inne aspekty takie jak:

 • odpowiedni proces prefabrykacyjny materiału wsadowego, który będzie spełniał założenia producenta blachy z powłoką antykorozyjną,
 • styk innych materiałów współpracujących ze sobą na co dzień w użytkowanej instalacji (np. według wytycznych producenta materiału wsadowego takie materiały jak elementy ze stali nierdzewnej nie mogą stykać się z powłoką w klasie korozyjnej C4 i C5), 
 • styk np. z mieszanką betonową w miejscach, gdzie palowanie nie daje odpowiednich parametrów posadowienia konstrukcji,
 • styk z elementami aluminiowymi ramek modułów PV.

Producent  konstrukcji fotowoltaicznych bez wykonania powyższych testów w laboratoriach akredytowanych nie ma podstaw  do udzielania gwarancji na trwałość korozyjną zestawu wyrobów. W związku z powyższym Inwestor instalacji fotowoltaicznej, który stoi przed wyborem mocowań do modułów PV, powinien poprosić producenta o przedstawienie wymienionych wyżej badań. Takie podejście pozwoli zweryfikować, na jakiej podstawie producent faktycznie udziela gwarancji na trwałość korozyjną i czy przeprowadził stosowne badania.

Kategorie korozyjne środowiska

Konstrukcje pod moduły fotowoltaiczne powinny spełniać wymagania dla kategorii korozyjnej środowiska min. C3 – chodzi o środowiska miejskie i przemysłowe, charakteryzujące się średnim zanieczyszczeniem tlenkiem siarki (IV), obszary przybrzeżne o małym zasoleniu, C4 to obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu lub C5-I – obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2:2001 rozróżnimy następujące kategorie korozyjności atmosfery i przykłady typowych środowisk:  

Obecnie na rynku w specyfikacjach technicznych zazwyczaj wymaga się, aby podkonstrukcja jako zestaw posiadała badania potwierdzające, że jest dedykowana do kategorii  korozyjnej środowiska C5. Przy czym  należy podkreślić, że chodzi o cały zestaw, a nie same badania materiału wsadowego, przeznaczonego do wykonania elementów nośnych.  Warto również zaznaczyć, że ogólne wytyczne producenta stali nie dopuszczają  przeznaczenia  tego materiału do wysoko agresywnego środowiska lub dopuszczają, ale z wieloma ograniczeniami.

Energy5 Sp. z o.o. kładzie duży nacisk na dostarczanie jedynie trwałych i bezpiecznych mocowań i jako jedna z niewielu firm na rynku bada swoje konstrukcje w laboratoriach akredytowanych pod kątem trwałości korozyjnej. Dzięki temu firma posiada dużo szerszy wachlarz możliwości konfigurowania podkonstrukcji jako zestawu wyrobów, niż wynika to z ogólnych wytycznych producenta materiału wsadowego.

Zakres badań korozyjnych konstrukcji Energy5 obejmuje:

 • elementy sprefabrykowanej konstrukcji (nogi/płatwie/krokwie) poddane działaniom obojętnej mgły solnej według PN-EN ISO 9227:2017-06 w zakresie natrysku ciągłego 1440 h, co odpowiada klasie korozyjnej C5,
 • elementy sprefabrykowanej konstrukcji (nogi/płatwie/krokwie) poddane działaniom obojętnej mgły solnej według PN-EN ISO 9227:2017-06 w zakresie natrysku ciągłego 2000 h oraz cykliczne poddawanie próbek roztworowi siarki. Badania potwierdziły możliwość stosowania wyrobów Energy5 na hałdach po wydobywczych kopalni siarki,
 • elementy konstrukcji obwiercane na budowie lub cięte mechanicznie, poddane działaniom obojętnej mgły solnej według PN-EN ISO 9227:2017-06 w zakresie natrysku ciągłego 1440 h, co odpowiada klasie korozyjnej C5,
 • elementy konstrukcji z przykręconymi śrubami i podkładkami nierdzewnymi, poddane działaniom obojętnej mgły solnej według PN-EN ISO 9227:2017-06 w zakresie natrysku ciągłego 1440 h, co odpowiada klasie korozyjnej C5,
 • elementy konstrukcji z przykręconymi śrubami i podkładkami ocynkowanymi, poddane działaniom obojętnej mgły solnej według PN-EN ISO 9227:2017-06 w zakresie natrysku ciągłego 1440 h, co odpowiada klasie korozyjnej C5.
 • elementy konstrukcji z przykręconymi poprzez śruby nierdzewne ramkami aluminiowymi, poddane działaniom obojętnej mgły solnej według PN-EN ISO 9227:2017-06 w zakresie natrysku ciągłego 1440 h, co odpowiada klasie korozyjnej C5,
 • elementy konstrukcji cięte na laserze, poddane działaniom obojętnej mgły solnej według PN-EN ISO 9227:2017-06 w zakresie natrysku ciągłego 1440 h, co odpowiada klasie korozyjnej C5,
 • elementy konstrukcji zabezpieczane farbą cynkową po procesie kafarowania, poddane działaniom obojętnej mgły solnej według PN-EN ISO 9227:2017-06 w zakresie natrysku ciągłego 1440 h, co odpowiada klasie korozyjnej C5,
 • elementy konstrukcji zabetonowane jako pojedyncze elementy oraz dwa ceowniki odwrócone plecami, poddane działaniom obojętnej mgły solnej według PN-EN ISO 9227:2017-06 w zakresie natrysku ciągłego 1440 h, co odpowiada klasie korozyjnej C5,
 • analiza porównawcza różnych procesów kształtowania blach w kontekście oceny jakości powłoki ochronnej.  

Ocenę zniszczeń korozyjnych powyższych badań przeprowadzono wgnormy PN-EN ISO 10289:2002.

Badania potwierdziły spełnienie parametrów korozji podłoża (rdzy) RP 10 i wykazały, że technologia zestawu wyrobów Energy5 Sp. z o.o. spełnia najwyższe standardy ochrony korozyjnej. Tym samym wszystkie elementy konstrukcji, bez względu na ich grubość, osiągnęły najwyższe wymagane normami parametry ochrony korozyjnej.

Energy5 Sp. z o.o. jest prekursorem badań konstrukcji fotowoltaicznych – szczególnie w zakresie ich korozyjności. Firma dysponuje stosownymi danymi, a te umożliwiają jej dobór odpowiednych konstrukcji fotowoltaicznych, które uwzględniają kategorie korozyjne środowiska oraz warunki glebowe. Takie podejście zapewnia Inwestorów i wykonawców inwestycji fotowoltaicznych, że gwarancje producenta udzielane są wyłącznie na podstawie badań całych zestawów wyrobów i są zasadne. Warto przypomnieć, że firma jako pierwsza i jedyna na rynku uzyskała Krajową Ocenę Techniczną, która stanowi niezaprzeczalne potwierdzenie najbardziej zaawansowanych rozwiązań, wykraczających poza rozwiązania stosowane na rynku w ramach normy zharmonizowanej PN-EN 1090-1.

Foto nr 1. Elementy konstrukcji Energy5 zabetonowane. Czas ekspozycji 1440 h.
Foto nr 2. Elementy konstrukcji Energy5 z przykręconymi próbkami innych metali. Czas ekspozycji 1440 h.
Foto nr 3. Elementy konstrukcji Energy5 badane w aspekcie trwałości powłoki po procesie kształtowania – mikrofotografia.
Foto nr 4. Elementy konstrukcji Energy5 badane w aspekcie trwałości powłoki po procesie kształtowania – mikrofotografia.
Foto nr 5. Elementy konstrukcji Energy5 badane w aspekcie trwałości powłoki po procesie kształtowania – mikroskop skaningowy.
28.06.2021
Do góry