Energy5 / Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Konstrukcje fotowoltaiczne Energy5 w obiektywie” (CS)
Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Konstrukcje fotowoltaiczne Energy5 w obiektywie” (CS)

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Konstrukcje fotowoltaiczne Energy5 w obiektywie” (CS)

Konkurs

Dane Klienta Energy5

Dane kontaktowe Uczestnika

Zdjęcia konkursowe

Plik *
Maximum upload size: 10MB

Logo firmy

Jeżeli wyrażasz zgodę na publikację logotypu firmy przy zgłoszonych zdjęciach załaduj plik.
Maximum upload size: 8MB

Jednocześnie oświadczam, że:

zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu Konkursu, który akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień. *
jestem osobą uprawnioną do reprezentacji firmy lub zgłaszam udział w konkursie za zgodą osoby uprawnionej do reprezentacji firmy. *
jestem wyłącznym autorem zdjęć zgłoszonych w Konkursie oraz posiadam zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy oraz właścicieli obiektów na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora w związku z moim udziałem w Konkursie *
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, o którym mowa w pkt 1. *
przenoszę na Organizatora nieodpłatnie w całości autorskie prawa majątkowe do zdjęć przesłanych w Konkursie i utrwalonych na nich obiektów na warunkach szczegółowo określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu Konkursu. Zrzekam się wobec Organizatora ze wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania fotografii na warunkach określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu. Zobowiązuję się do niewykonywania autorskich praw osobistych do fotografii w zakresie, w jakim mogłoby to utrudnić Organizatorowi korzystanie z tych fotografii i upoważniam Organizatora do wykonywania tych praw w moim imieniu na warunkach określonych w § 6 ust. 2 Regulaminu *
w przypadku występowania na fotografii osób trzecich w załączeniu przedstawiam pisemną zgodę tych osób na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora. *
Do góry